تعطیلی روز شنبه مورخ ۲۱ بهمن۹۶

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می‌رساند، اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ تعطیل می‌باشد.