عدم پذیرش مدارک ویزا تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

به اطلاع اعضای محترم اتاق می‌رساند،

بر اساس قوانین کنسولگری محترم ایتالیا در تهران، اتاق ایران و ایتالیا تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ قادر به پذیرش مدارک ویزا و ارائه وقت کنسولگری نمی‌باشد.