هیئت اعزامی اتاق ایران و ایتالیا به شهر یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ رفت 16 اردیبهشت 1397

تاریخ برگشت 18 اردیبهشت 1397

هیات یزد

 

برنامه سفر:

IMG 20180504 130301