تغییرات قوانین ویزا

با توجه به اینکه پذیرش مدارک ویزا توسط کنسولگری به نمایندگی در مرکز خرید گالریا واقع در خیابان ولنجک خیابان سیزدهم منتقل گردیده است، توجه اعضای محترم را به موارد زیر جلب می‌نماید:

 

١- به منظور تحویل مدارک، افراد باید شخصاً در محل نمایندگی کنسولگری (آدرس فوق) حضور بهم رسانند.

 

٢- به هنگام حضور در نمایندگی کنسولگری، به همراه داشتن اصل پاسپورت و ٩١ یورو الزامی است.

 

٣- صدور ویزا  ٢١  روز پس از تحویل به کنسولگری انجام می‌پذیرد.