تعطیلی اتاق ایران و ایتالیا

اتاق ایران و ایتالیا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ به دلیل برگزاری بیست و هفتمین مجمع عمومی سالیانه تا ساعت ۱۳ باز خواهد بود.