اعطای نشان افتخاری به عضو هیات مدیره

af7c93b9-2a40-4640-8091-15126b707894