دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی EXPO SHOW 2019

بدینوسیله از اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا دعوت به عمل می آید

از غرفه این اتاق در دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

EXPO SHOW 2019

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید فرمایند.

از ۲ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۷

ساعت ۹ الی ۱۷

سالن شماره ۵

غرفه A21