عرض تسلیت

بدينوسيله ضايعه درگذشت جناب آقای مهندس شاهرخ ظهيری، پدر صنعت غذايی ايران و گروه صنايع غذايی مهرام را به خانواده محترم و دوستان و همكاران ايشان تسليت ميگوييم.
هيات ریيسه اتاق ايران ايتاليا

Mahram