اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۱۶تیرماه از ساعت ۱۲ تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند،

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به دلیل برگزاری

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

در اتاق ایران طبقه دهم،

در تاریخ یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹8

از ساعت ۱2 تعطیل می‌باشد.