سکه‌های فواره تروی رم رابطه شهرداری و کلیسا در پایتخت ایتالیا را متشنج کرد

سکه های فواره تروی پایتخت ایتالیا موضوع تنش بین کلیسای کاتولیک این شهر و شورای شهر شده است.
هرسال نزدیک به ۱.۵ میلیون یورو از سوی گردشگران و شهروندان رم در حوضچه این فواره انداخته می شود.
سنت اصلی این کار برمی گردد به درخواست یک کشیش کاتولیک که از شهروندان رمی خواسته بود برای کمک به افراد بی بضاعت شهر کمک هایشان را در فواره تروی بیندازند.
پول جمع آوری شده در قرن های پیش آن چنان نبود که جنجال برانگیز شود اما ادامه این سنت از سوی میلیون ها گردشگری که در پنج دهه اخیر به پایتخت ایتالیا می روند باعث شده است تا مبلغ قابل توجهی هرسال در فواره تروی جمع آوری شود.