فوران مجدد آتشفشان "اتنا" در ایتالیا همزمان با بارش برف

در حالی که در اکثر نقاط اروپا شاهد برف سنگین و سقوط بهمن هستیم، خروج خاکسترهای آتشفشانی از کوه "اتنا" در ایتالیا مناظر جالب توجهی را پدید آورده است.