سایه سنگین مشکلات اقتصادی بر سر بازنشستگان ایتالیایی

بازنشستگان در ایتالیا به دلیل بحران اقتصادی این کشور بهای سنگینی را پرداخت می‌کنند