اهمیت و ضرورت صادرات غیر نفتی

سالهاست که از اهمیت و ضرورت صادرات غیر نفتی سخن می گوییم ولی در عمل به آن مسئول نبوده و فقط در حد شعار باقی مانده است...
بستن درب چاههای نفت آرزوی دیرینه ای بود که مفهوم واقعی آن جلوگیری از خام فروشی و راه اندازی پتروشیمی ها و توجه به صنایع پایین دستی جهت ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده است که هنوز کل زنجیره را در برنگرفته است و نیاز به سعی و تلاش مضاعف دارد..
درآمد نفتی " نعمت" است ، نعمتی که به نسل آینده هم تعلق دارد و این درآمد بایستی خرج زیرساختهای کشور شود و نه هزینه برای واردات و امرار معاش روزمره ..
نفت نعمتی خدادادی است که روزی تمام میشود این کالای استراتژیک سیاسی و نوک پیکان تحریمهای نارواست که علیرغم اینکه به دفعات گفتیم ؛در ماههای اخیر هم به اثبات رسید..
در مقابل صادرات غیر نفتی نتیجه همت تولید کنندگان و کار آفرینان عرضه اقتصادی است که توجه به آن هم در شرایط محدودیتهای تجاری ،باعث رونق تولید و اهداف اقتصاد مقاومتی است و شعار های سال را محقق می نماید..
منتهی توسعه صادرات غیر نفتی بجای شعار ، شعور می خواهد و بایستی طرح نو در انداخت..
توسعه صادرات ، عامل توسعه و موتور محرک اقتصاد و ضامن رونق تولید است..
ورود به بازارهای صادراتی سخت و حفظ و استمرار حضور بمراتب دشوارتر است..
عامل اصلی صادرات بازاریابی پیشرفته و نوین است که مقدم بر تولید است..یعنی ابتدا نیاز بازار بررسی و سپس متناسب با نیاز بازار تولید کنیم...بعبارتی بازار وظیفه ندارد هرچه تولید کردیم را ازما تدارک نماید..
سرمایه پشتوانه تولید و تولید پشتوانه صادرات و بازاریابی به تولید مقدم و استمرار حضور عامل موفقیت است...
ابزارهای بازاریابی مثل تبادل اطلاعات و هیئتهای تجاری ، حضور در نمایشگاهها ، رایزنان کار بلد و..نیازمند برنامه ریزی است..
صدور بخشنامه های خلق الساعه،عدم شفافیت و رانت زدایی نیاز امروز توسعه تجارت و صادرات کشور است..
توجه به اهداف سند چشم انداز برنامه های توسعه ای پنجساله اهداف اقتصاد مقاومتی ،شعار سال و در یک کلام توسعه صادرات نیاز اصلی امروز کشور بیش از هر زمان دیگری است..
دولت سیاستگذار و بخش خصوصی تصدیگر است..
دولت سیاستگذاری است که باید با هماهنگی کامل بخش خصوصی سیاستهای تجاری خود را هماهنگ نماید..
بخش خصوصی نیازمند تجدید ساختار،هماهنگی کامل ،تشکل سازی ملی و سراسری و تعامل با اتاق بازرگانی بین الملل و سایر اتاقها و تشکل های بازارهای هدف است تا با واحد نمودن خواسته بحق خود ، ضمن حمایت از شفاف سازی و رانت زدایی بیش از هر زمان دیگری اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای کشور را محقق و تحریم های داخلی و خارجی را بی اثر نماید..
ضرورت این مهم داشتن برنامه استراتژی و هدفمند تجاری است که طی آن تقسیم کار ملی همه نقش آفرینان در دستور کار قرارگیرد..
فرماندهی واحد و تبعیت همه بخشها ( حدود ۳۰ بخش ) در این امر مهم فرابخشی، یعنی توسعه تجارت و خصوصا" توسعه صادرات غیر نفتی ضروری است‌...
توجه به تجاری سازی کالاهای دانش پایه و دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالا ضروری است..
برنامه استراتژیک صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات خصوصا" خدمات فنی و مهندسی اجتناب ناپذیر است..
هدف گذاری و نقشه راه و علی الخصوص هماهنگی ، نظارت و پیگیری از دستگاههای مسئول طبق تقسیم کار ضروری است..
توجه به کل زنجیره خصوصا" در کالاهای مزیت دار و...برند ساز ی ، بسته بندی و دهها پارامتر تاثیر گذار لازمه همدلی و همراهی مسئولانه و دلسوزانه جهت عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز کشور است..

آقای کرمانشاهی، معاونت اسبق سازمان توسعه و تجارت