اعزام رایزنان بازرگانی

حدود بیست و پنج سال پیش در سال ۱۳۷۳ و در زمانیکه معاون صادراتی مرکز توسعه صادرات ایران بودم با مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته بحث اعزام رایزنان بازرگانی مطرح و در نهایت طی توافقنامه ای بین وزرای وقت بازرگانی و خارجه یعنی آقایان آل اسحاق و ولایتی مقرر گردید با تشکیل کمیته و کار گروهی ازبین افراد شایسته و نخبه بازرگانی کشور، رایزنان انتخاب و پس از طی دوره آموزش با پرداخت حقوق و سایر هزینه ها، توسط وزارت بازرگانی وقت وبعدا"وزارت صمت به محل سفارتخانه ها اعزام و ماموریت خود را شروع نمایند ..طی سالهای سپری شده و تا زمانیکه معاون کل سازمان توسعه تجارت بودم، تعداد رایزنان و محل ماموریت به حدود ۲۳ نفر در ۲۳ کشور هدف افزایش یافت و قرار بود این تعداد به سی نفر در سی کشور هدف افزایش یابد..ضمن اینکه جمیع حمایتها و برنامه های تجاری باعث شد تا میزان صادرات غیر نفتی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد..
متاسفانه در حال حاضر بدلایل مختلف صادرات با مشکل مواجه و محل ماموریت رایزنان هم به حدود ۶ کشور تقلیل یافته است..
با توجه به شرایط موجود بهترین زمان جهت تجدید نظر جهت نحوه انتخاب ،تامین منابع و تعیین محل ماموریت رایزنان بازرگانی است تا با انتخاب افراد شایسته و نخبه بازرگانی کشور فارغ از دولتی یا خصوصی بودن پیشینه صرفا" افراد منتخب واجد شرایط توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاهها با محوریت اتاقهای بازرگانی خصوصا" اتاق ایران و تامین هزینه ها توسط این اتاقها، رایزنان بازرگانی کشور انتخاب و با دستورکار مشخص در خارج از سفارتخانه های کشورهای هدف مستقر تا بتوانند ضمن انجام ماموریتهای محوله نسبت به دور زدن تحریم و تسهیل تجارت و توسعه صادرات اقدام نمایند.

به امید تصمیم سازی صحیح...

آقای کرمانشاهی، معاونت اسبق سازمان توسعه و تجارت