یادبود ایران شناس ایتالیایی در رم

مراسم یادبود «فلیچتا فرارو» ایران شناس سرشناس ایتالیایی به ابتکار رایزنی فرهنگی سفارت ایران در رم و موسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و غرب آسیا برگزار گردید.