بازدید سفیر ایتالیا در ایران از خبرگزاری مهر

بازدید سفیر ایتالیا در ایران از خبرگزاری مهر
جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در ایران صبح یکشنبه ضمن بازدید از خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز پاسخ داد.