بازدید سفیر ایتالیا در ایران از ایرنا

جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در ایران، روز دوشنبه با مدیرعامل ایرنا ملاقات و از اتاق خبر ایرنا بازدید کرد.