فعالان مالی ایتالیا به ایران سفر می نمایند

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هفته آینده 1000 شرکت ایتالیایی در قالب هیئت های 250 نفره از فعالان مالی به ایران سفر خواهند نمود.
به گزارش خبرنگاران از اردبیل، حسین پیرمؤذن صبح امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل گفت: طبق توافقی که با وزارت امور خارجه به انجام رسیده است، سایت اتاق بازرگانی ایران با سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لینک می شود که در این صورت فعالان مالی سایر کشورها و نیز رایزنان مالی ایران در کشورهای خارج می توانند به وسیله این موضوع با فعالیت مالی استان های کشور نیز آشنا شوند.
وی گفت: باید بتوانیم توانمندی های مالی استان اردبیل را در این زمینه به نمایش بگذاریم که البته در سفر هفته گذشته رایزنان مالی به استان اردبیل، به ظرفیت های این استان در زمینه صادرات و نیز کیفیت محصولات فراوری شده اذعان داشتند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در چند وقت گذشته شاهد حضور هیئت های مالی بی شماری به کشور بودیم که امیدواریم حضور این هیئت ها و فعالیت های مالی در دوران پساتحریم برای توسعه کشور و رونق مالی در کشور تأثیرگذار باشد.
پیرمؤذن توضیح داد: هفته آینده 1000 شرکت ایتالیایی در قالب هیئت های 250 نفره از فعالان مالی به ایران سفر می نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: باید کمیته ای در استان اردبیل به منظور معرفی توانمندی های استان تشکیل دهیم تا بتوانیم از حضور این هیئت های مالی در کشور بهره مند گردیم.