سمينار فن اوري و نو اوري در دانشگاه شهيد بهشتي

سمينار فن‌آوری و نوآوری در دانشگاه شهيد بهشتی به همت انجمن بين‌المللی فن‌آوری و نوآوری  (پنل اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران) با حضور و مسئوليت احمد پورفلاح رييس اتاق ايران و ايتاليا

تماشاخانه تصویر