کنفرانس دموکراسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار می گردد

کنفرانس بین‌المللی دموکراسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ژوئن ۲۰۲۲ در ونیز، ایتالیا برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی دموکراسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روزهای ۲۰ و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ در ونیز، ایتالیا برگزار می‌شود.