برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ایران، با تور مجازی اتاق ایران و ایتالیا همراه شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١) کویر بند ریگ

https://goo.gl/maps/5BbyYnpjUcHMrybAA

 

٢) تنگ چوگان

https://goo.gl/maps/1mjgYWmm2F3jLTEk9

 

٣) غار آبی معدن نمکی گرمسار

https://goo.gl/maps/dPmRiaeDmEpkUkcb9

 

۴) تالاب حوض مره (هوایی)

https://goo.gl/maps/jRkxWTwt7cMYCKfk9

 

۵) غار و کوه باباغار

https://goo.gl/maps/Qwmad2bq9uwJ3upo6

 

۶) روستای تاریخی پاده

https://goo.gl/maps/q5kV6vKDH4SrAeZb7

 

٧) مجموعه تاریخی و دریاچه جنگلی عباس آباد بهشهر

https://goo.gl/maps/EinCmMrKpGKjHYD26

 

٨) کوه باستانی قیزقلعه سی (هوایی)

https://goo.gl/maps/YBjAFYC4jAJ1PAB67

 

٩) غار شاپور

https://goo.gl/maps/dmYK8UpAEZLqZFFr7

 

١٠) کوه و دریاچه گنبد نمکی قم (هوایی)

https://goo.gl/maps/DPWFpUtReGQXCtpR7

 

١١) دریاچه جنگلی سوها

https://goo.gl/maps/S5EQq1zGdzSJPuHM7

 

١٢) آبشار لاتون (هوایی)

https://goo.gl/maps/izoGkbJaB11tXHgXA

 

١٣) تونل برفی اشترانکوه

https://goo.gl/maps/fPtvzm4AM99AvvE27

 

١۴) روستای قلعه ای دولت آباد (هوایی)

 https://goo.gl/maps/yG8qNFnhpyc59rAP8

 

١۵) کوه باستانی دژ سپید

https://goo.gl/maps/oi3dg2UELVB4y1faA

 

١۶) دریاچه نمکی حوض سلطان (هوایی)

https://goo.gl/maps/R7dsLTh5xU8RTKuUA

 

١٧) تنگه قاهان

https://goo.gl/maps/vEhcDSxBtpQFCCHf8

 

١٨) چغازنبیل

https://goo.gl/maps/wjAqdqkEx6cmvboy6

 

١٩) آبشار یخی خور

https://goo.gl/maps/yUwugrnEQf8ZSjss9

 

٢٠) آبشار پلنگ دره شیرگاه

https://goo.gl/maps/aR1ujEuPszFS9FXSA

 

٢١) دره کول خرسون

https://goo.gl/maps/CsMmdG2b7V33uX447

 

٢٢) چشم انداز برفی قله کوجه

https://goo.gl/maps/qxQ5iHBJSE2prQBq7

 

٢٣) مسجد تاریخی نصیر الملک

https://goo.gl/maps/7oxEUxzq3nGCN7Gz9

 

٢۴) ییلاق جنگلی لاتون (هوایی)

https://goo.gl/maps/ZKFmBRRA8NrcDVkB9

 

٢۵) تالاب صالحیه (هوایی)

https://goo.gl/maps/5xPEJk2wyotCQXfj6

 

٢۶) کویر سیازگه ابوزیدآباد (هوایی)

https://goo.gl/maps/NMVSk5SwE94aNdJN7

 

٢٧) جاده جنگلی توسکستان (هوایی)

https://goo.gl/maps/mChU5t16nRSCTgLz8

 

٢٨) دریاچه جنگلی سقالکسار

https://goo.gl/maps/KMZRWFdc3FR7d6yu5

 

٢٩) آبشار بیشه

https://goo.gl/maps/FJQU9b62pNfCujdV9

 

٣٠) تالاب مخملی جنگل سراوان

https://goo.gl/maps/itbdZdVu5ubeKFz59

 

٣١) صخره کشتی در کویر مسیله

https://goo.gl/maps/2CHuQDQyCt5P5R9c9

 

٣٢) ساحل جنگلی دریاچه گهر (هوایی)

https://goo.gl/maps/ap5UHqsde3rYd1z17

 

٣٣) حمام تاریخی سلطان امیر احمد

https://goo.gl/maps/aFP2Yug1EMeE5gVv9

 

٣۴) موزه سنگ یاقوت کویر

https://goo.gl/maps/oq4MpV9RYw2RWMd86

 

٣۵) آسمان شب دره همزر

https://goo.gl/maps/ubGgbqQf57Fdd3M99

 

٣۶) کاروانسرای دیرگچین

https://goo.gl/maps/uwwnUVZsSBRt6eYn6

 

٣٧) آبشار دارنو

https://goo.gl/maps/ksnnXKydaHbCJiMm8

 

٣٨) دریاچه جنگلی فراخین

https://goo.gl/maps/Ff3Xy2U7GLEP1QFW8

 

٣٩) کوهستان و دریاچه دالانپر (هوایی)

https://goo.gl/maps/AkaEGDx5Qp956hZk7

 

۴٠) جنگل های خلخال به اسالم

https://goo.gl/maps/CpDqUkmAmv4Mwh9j7

 

۴١) تنگه شیرز

https://goo.gl/maps/B79jUkfxXSjxsjvC6

 

۴٢) هفت آبشار تیرکن

https://goo.gl/maps/zoh3qTPPCBDrWBUo6

 

۴٣) دره خزینه (هوایی)

https://goo.gl/maps/5Ba3Nad4itZjL61e7

 

۴۴) دریاچه سد آبیدر

https://goo.gl/maps/Av43oU94EfYPpYLN7

 

۴۵) طاق بستان

https://goo.gl/maps/sqcr3ais1RhfDghS7

 

۴۶) ییلاق جنگلی فلکده (هوایی)

https://goo.gl/maps/7Ji6rQY4uBEdePoM9

 

۴٧) جنگل های لیره سر

https://goo.gl/maps/dkgz57n2jgweJic48

 

۴٨) آبشار شوی

https://goo.gl/maps/kSE3SV594jcbw4516

 

۴٩) ساحل سیترا دریای کاسپین

https://goo.gl/maps/nGBpT9vdxvD6LWdw7

 

۵٠) مرداب هسل

https://goo.gl/maps/cu1kPc1zgeL2CEjt6