روز جمهوری در ایتالیا در هفتاد و چهارمین سالگرد روز جمهوری ایتالیا هواپیما‌ها حرکات نمایشی انجام دادند.

2

2-1

2-3