طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه ایتالیا موسوم به "پیمان صادرات"

لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا به منظور مقابله با بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کووید ـ 19 و کمک و پشتیبانی به صادرات کالا و بین المللی سازی شرکت های ایتالیایی، طرحی پیشنهادی را با عنوان " پیمان صادرات" معرفی نمود. پیمان صادرات یک استراتژی نوآورانه برای شروع مجدد صادرات "برند ایتالیا" در پی وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا ، از طریق تقویت ابزارهای بین المللی تجارت و اقدامات تشویقی فراگیر در بخش های مختلف اقتصاد ایتالیا است.
این پیشنهاد توسط دی مایو وزیر خارجه در آخرین جلسه کمیته راهبری بین المللی سازی (20 دسامبر 2019) و هم در جلسه مورخ 3 مارس 2020 با انجمن‌های صنفی، با شرکت کنندگان در این دو نشست در میان گذاشته شد. این پیمان، توافق نامه ای برای اجرای درخواست های دریافت شده از اتحادیه‌های صنفی است که از تاریخ 14 تا 21 آوریل 2020 و با برگزاری 12 جلسه با بخش های مختلف به ریاست معاون وزیر امور خارجه آقای دی استفانو مطرح گردیده است. در این جلسات بیش از 250 شرکت کننده و نمایندگان 147 اتحادیه از کلیه بخش های اقتصادی حضور داشتند.