گزارش مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا از اخرین وضعیت اقتصادی ایتالیا

بر طبق این گزارش اقتصاد ایتالیا در صورت توقف در سطح 10.8% کاهش تولیدات ناخالص داخلی 22 سال عقب گرد تولید ناخالص داخلی را امسال ثبت خواهد کرد که اگر تولید ناخالص سرانه را مد نظر قرار دهد این عقب گرد 26 سال (1994) خواهد بود. در پیش بینی خوشبینانه رشد 4.8% تولید ناخالص داخلی در سال آینده خواهد بود. البته در صورتی که برنامه‌های بازیافت اقتصاد منطق با برنامه‌های دولت و کمک های دریافتی به موقع اتحادیه اروپا صورت گیرد امکان افزایش آن تا 5.7% نیز همواره خواهد بود. بازیافت بازارهای خارجی برای حصول این نرخ رشد امری حیاتی می‌باشد. در سال جاری بازارهای صادراتی ایتالیا 14.3% کوچک شده و انتظار میرود در سال آینده رشدی برابر با 11.2% داشته باشد. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال جاری 10.8% می‌باشد که دلیل مهم آن طرح بسته‌های تشویق کمک و یارانه اقتصادی از طریق افزایش کسری بودجه 100 میلیارد یورویی دولت و همچنین کاهش درآمد های دولت عنوان شده است. ازمجموع طرح 100 میلیارد یورو، تاکنون 76 میلیارد هزینه شده و مابقی تا اخر سال طبق برنامه قرار است هزینه شود. نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی نیز در حال حاضر 158.7% میباشد که 24% بیش از سال 2019 (134%) بوده است ولی انتظار می رود سال آینده 2.2% از این میزان کاسته شود. وزیر اقتصاد ایتالیا اعلام نمود پیش بینی کاهش اقتصاد کشور از 9% فراتر رود. وی سرمایه گذاری دولت در بخش های زیربنایی ازجمله بهداشت و درمان را برای کاهش این نرخ ضروری قلمداد نمود. وی تاثیر کوچک شدن اقتصادی را بر اشتغال کاملا مستقیم و تاثیر گذار قلدادنمود و اعلام داشت امسال 410 هزار فرصت شغلی از بین رفته است (ایل سوله مورخ 11 اکتبر ص 1 تا 3).
کاهش درآمد توریست طبیعت در ایتالیا
اتحادیه انجمن تورگردانان طبیعیت ایتالیا اعلام کرد: درآمد سال جاری شرکت های ذیر مجموعه آن در کشور سال جاری با 50% کاهش به 600 میلیون یورو خواهد رسید. در مجموع 299 میلیون مراجعه کمتر به طبیعت توسط توریست ها (داخلی و خارجی) ثبت شد که نشانگر کاهش 80% آن می‌باشد (ایل سوله ص 15)