وخامت وضعیت شرکت های کوچک در ایتالیا

جامعه حسابرسان ایتالیا روز گذشته اعلام نمود وضعیت شرکت های کوچک در ایتالیا در سپتامبر 2020 دچار وخامت بیشتری شده و 460 هزار شرکت بیش از نیمی از درآمد خود را از دست داده اند که این تعداد 11.5% شرکتهای فعال می‌باشد. در صورت تداوم بحران اقتصادی در کشور بایستی در انتظار موج عظیم ورشکستی شرکت ها و بیکاری بیش از یک میلیون فعال در این شرکت ها بود. کمبود نقدینگی و معضل دسترسی به نقدینگی ناشی از بحران کرونا مهمترین دلیل این بحران ذکر شده است.
طرح دولت ایتالیا برای فروش اوراق قرضه دلاری
ایل سوله ص5، بانک مرکزی ایتالیا در صدد دومین عرضه اوراق قرضه دلاری جهت جذب سرمایه گذاران امریکایی به مدت 5 و 50 ساله می‌باشد. علیرغم بیشتر بودن نرخ سود این اوراق (2.34% در مقایسه با1.3% اوراق یورویی) ایتالیا مایل است از این طریق اقتصاد خود را مقاوم تر نموده و خریداران بیشتری را از این کشورجذب نماید. تصمیم گیری در خصوص میزان عرضه و مدت اوراق پس از بررسی عرضه اولیه انجام خواهد شد.
منبع: MFA.IR