تاثیر متفاوت بحران کرونا بر کشورهای اروپایی

بحران اقتصادی ناشی از اپیدمی‌کووید 19 بر تمام کشورهای اتحادیه اروپا تأثیرگذاشته است. با این حال ، این تأثیر به طور مساوی توزیع نشده و در برخی کشورها تأثیرات آن بر اقتصاد به مراتب شدیدتر از بخشهای دیگر است. تحلیلگران موسسه بروگل با یک مدل نسبتاً ساده که فقط 4 عامل را در نظر می‌گیرد ، تفاوت در عمق بحران ناشی از کرونا در اقتصادهای مختلف اروپائی را توضیح داده اند.
برای درک بهتر اینکه کدام کشورها بیشتر تحت تأثیر بحران قرار گرفته اند ، یک راه این است که کاهش پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 بررسی کرده و آن را با پیش بینی‌های رشد قبل از همه گیری مقایسه نماییم. به عنوان مثال ، اگرچه بلغارستان و اتریش در پیش بینی تابستان کمیسیون اروپا با کاهش 7.1 درصدی شرایطی مشابه داشته اند، با این حال، بلغارستان به عنوان کشوری با تولید ناخالص داخلی پایین تر که در مسیر همگرایی بلند مدت قرار دارد ، انتظار رشد بیشتری از اتریش را برای سال 2020 دارد. این بدان معنی است که قدرت نسبی شوک به تولید ناخالص داخلی آن ، که می‌تواند به بیماری همه گیر نسبت داده شود ، بیشتر از اتریش است. ترتیب کشورها و اینکه چگونه کشورهای جنوبی به طور قابل توجهی بیشتر از کشورهای شمالی تحت تأثیر قرار می‌گیرند از این طریق مشخص شده است.
به گفته نویسندگان این مطالعه ، مهمترین عواملی که تفاوت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی را در کشورهای مختلف تعیین می‌کنند ، 4 مورد است:
1- قدرت و سختگیری اقدامات محدود کننده بر زندگی اجتماعی و اقتصادی ،
2- ساختار اقتصاد ،
3- سطح بدهی عمومی،
4- کیفیت حکمرانی.
برای همه این عوامل تفاوت معناداری بین کشورهای صرفه جو مانند: اتریش، دانمارک، سوئد و هلند با چهار کشور جنوبی یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وجود دارد.
اقدامات محدود کننده
برای اندازه گیری شدت اقدامات محدودکننده ، محققان از شاخص توسعه یافته توسط دانشگاه آکسفورد - که مقادیر آن بین 0 تا 100 است استفاده کرده اند. برای اهداف تجزیه و تحلیل از داده‌های روزانه ویروس کرونا برای هر کشور، از میانگین روزانه نیمه اول سال 2020 در هر کشور استفاده شده است. بر اساس نتایج ، سوئد با شاخص 25 بیشترین اقدامات لیبرال را دارد ، در حالی که ایتالیا با شاخص 55 سخت ترین اقدامات را انجام داده است.
ساختار اقتصادی
ساختار اقتصاد یک عامل مهم دیگر است. برای این شاخص فعالیتهایی که در تماس نزدیک هستند، اما در اقتصاد مهم نیستند، مانند گردشگری و تفریحیا فعالیتهای تفریحی، انتخاب شده است. برای اهداف تجزیه و تحلیل ، از سهم تولید ناخالص داخلی تولید شده توسط گردشگری استفاده شده است. طبق این شاخص ، آلمان کمترین امتیاز 1.1٪رادارد، درحالی که کرواسی با 15% از تولید ناخالص داخلی بالاترین امتیاز را کسب کرده است.
میزان بدهی عمومی
عامل دیگری که مهم می‌باشد ، میزان بدهی عمومی است. برای محاسبه این عامل ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی گرفته شده است که از 8٪در استونی تا 180٪برای یونان متغیر است.
کیفیت مدیریت
آخرین عاملی که مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت مدیریت است. این شاخص براساس شاخص حاکمیت جهانی بانک جهانی ساخته شده و دارای 6 مولفه است: مشارکت مدنی و پاسخگویی ، حاکمیت قانون ، ثبات سیاسی و عدم خشونت ، کارآیی مدیریت دولتی ، کیفیت قوانین و کنترل فساد. در سال 2018 - آخرین سالی که اطلاعات کاملی برای آن وجود دارد ، کمترین مقادیر در رومانی و بالاترین مقدار در فنلاند مشاهده می‌شود.
تجزیه و تحلیل این عوامل منجر به چندین نتیجه گیری اصلی می‌شود. کشورهایی که اقدامات سختگیرانه تری داشته اند متحمل خسارات جدی اقتصادی شده اند، که در انتشار بعدی اقدامات جبران نشده است. همچنین سهم گردشگری در اقتصاد و همچنین کیفیت حکمرانی در کشور از عواملی هستند که از اهمیت نسبتاً زیادی برای عمق بحران در اقتصاد برخوردار هستند. با این حال، میزان بدهی عمومی در مورد شدت بحران اقتصادی در یک کشور ثابت است که بسیار ناچیز است. دلیل آن عمدتا در سیاست بانک مرکزی اروپا است ، که (تاکنون) توانسته است از محرومیت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از بازارها به دلیل سطح بدهی بالا جلوگیری کند - حتی کشورهای با بدهی بالا برای تأمین هزینه‌های عمومی خود علیرغم رشد کسری بودجه مشکلی ندارند.
اگر شدت این عوامل را در شوک به تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم ، در مقایسه بین کشورهای صرفه جو و کشورهای جنوبی می‌توان دریافت که عامل اقدامات سختگیرانه 51%، مدیریت 34% و گردشگری 15% تاثیر داشته اند.
اثرات بحران ویروس کرونا در تمام کشورهای اتحادیه اروپا احساس می‌شود و بسیار مهم است که اقدامات ویژه ای برای بازسازی اقتصاد انجام شود. با این حال ، برخی از کشورها ، به ویژه کشورهای دارای حاکمیت ضعیف ، که اقتصاد آنها متکی به جهانگردی است و اقدامات سختگیرانه ای برای انزوای فیزیکی اعمال نموده اند، بیش از کشورهای دیگر آسیب دیده و باید حمایت بیشتری برای بهبود خود داشته باشند.
منبع: mfa.ir