آخرین گزارش اداره آمار ایتالیا درخصوص وضعیت اقتصادی

ایل سوله ص 1، بازیافت اقتصادی ایتالیا بعلت کرونا که موجب کاهش 8.3% تولیدناخالص داخلی گردید، در سال آینده از 4.6% پیش‌بینی قبلی حداکثر 4% رشد خواهد یافت. دلیل این کاهش، نرخ نزولی بازار تقاضا و مصرف درکشور می‌باشد که سال آینده 7.5% پیش بینی می‌شود. نرخ بیکاری نیز در سال آینده پیش بینی می‌شود از 9.4% به 11% افزایش یابد. مهمترین علت این افزایش نیز ورود 250 هزار نفر نیروی کار غیر فعال (جوانان ، افراد مشغول به تحصیل و افرادی که درحال حاضر نیازی به کار ندارند) به این بازار عنوان شده است. ازنظر سرمایه گذاری نیز انتظار می رود پس از کاهش 10.1% کاهش آن در سال جاری با نرخ مثبت 6.4% در سال آینده به شرط بهبود روند اقتصادی و تداوم کمک اروپا (از طریق پرداخت قسط اول وام بازیافت اقتصادی) مواجه شود.
اظهار نگرانی کنفدراسیون هتل داران ایتالیا از تصمیم اخیر دولت
ایل سوله ص 3، معاون کنفدراسیون هتل داران ایتالیا پس از صدور فرمان روزگذشته نخست وزیر در مورد اعمال محدودیت های جدید بر تردد های بین استانی و شهری بدون توجه به وضعیت رنگی آنها ، اعلام نمود این اقدام موجب کاهش 50% از سفرهای زمستانی خواهد شد که تا 80% از درآمد سیاحتی کشوررا خواهد کاست. این درحالی است که دولت صرفا قول کمک 10% را به هتل داران داده است. بعلاوه فشار شهرداری‌ها برای جمع آوری عوارض ازجمله جمع آوری زباله فشاری بر روی بخش سیاحتی کشور می‌باشد. ایتالیا در مقایسه با دولت های برخی ازکشورهای اروپایی که تا 70% زیان بخش سیاحتی را تامین نموده اند، حمایت کافی از این بخش نمی نمایدو این امر عاملی بر کاهش قدرت رقابت آنها در فضای رقابتی درون اروپا و جهانی خصوصا بعد از بحران کرونا خواهد شد.