جلسه شورای هم‌اندیشی اتاق ایران با حضور ریاست اتاق ایران و همچنین مشاور عالی ریاست اتاق ایران و رییس اتاق ایران و ایتالیا

تماشاخانه تصویر