اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه 17 اسفند تعطیل می‌باشد.

اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه 17 اسفند 1398 تعطیل می‌باشد.