سازمان‌ها در ایتالیا

سفارت ایران در ایتالیا

آدرس: Via Nomentana, 361- 00162, Rome, ITALY

کد پستی: 00102

تلفن نمایندگی: 7-6-86328485 - 06 – 0039

بخش کنسولی: 80-86214479 - 06 – 0039

فکس:

پست الکترونیکی: 

نشانی اینترنتی: Rome.mfa.ir

کنسولگری ایران در میلان

آدرس ورودی مراجعه کنندگان: Via Monte Bianco, no. 59 20149 , Milano Mi

آدرس پستی: Consolato General della Repubblica dell`Iran Via Monte Rosa, no. 88 20149 , Milano Mi

تلفن نمایندگی: 89658800- 02-0039

تلفن امور سجلی: 89658827 – 02 – 0039

تلفن امور روادید: 89658838 – 02 - 0039

فکس: 89658847- 02- 0039

پست الکترونیکی: info@consolatoiran.it

نشانی اینترنتی: www.consolatoiran.ir

اتاق ایتالیا-ایران در رم

آدرس: 00144 - Via dell'Elettronica, 18

تلفن تماس: 065926206 0039

فکس: 065903683 0039

پست الکترونیکی: info@ccii.it

نشانی اینترنتی: http://www.ccii.it

انجمن تعاونی‌های ایتالیا

آدرس: Via Angelo Bargoni, 78, 00153 Roma

تلفن تماس: 583271 06 39+

فکس: 58327210 06 39+

پست الکترونیکی: info@agci.it

نشانی اینترنتی: 

انجمن غذاهای ایتالیایی

آدرس: BLUE MONKEY S.R.L. Via Corfu', 106 - Brescia, BS 25124

تلفن تماس: 03903920985

فکس: 

پست الکترونیکی: 

نشانی اینترنتی: 

انجمن شهرداریهای میلان

آدرس: Via Leonardo da Vinci, 1, 20080 Vermezzo MI, Italy

تلفن تماس: 944 0451 02 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: 

نشانی اینترنتی: http://www.benemeritimilano.it

انجمن شهرهای واقع در مناطق نمایشگاههای بین المللی

آدرس: Via Meucci 4 - 10121 Torino - Italia

تلفن تماس: 01137808 011 39+

فکس: 01137878 011 39+

پست الکترونیکی: 

نشانی اینترنتی: http://www.comune.torino.it

انجمن خانه ها در زمینه فرهنگ ایرانی

آدرس: c/o Seyed Ali Hosseini Via Monte Boglia 6 6900 Lugano

تلفن تماس: 6933344 076 41+

فکس: 

پست الکترونیکی: seyedalih@gmail.com

نشانی اینترنتی: https://www4.ti.ch

انجمن داروسازان

آدرس: Via Alessandro Torlonia, 15A Roma - Lazio - 00161 - Italia

تلفن تماس: 4870148 06 39+ - 48903067 06 39+

فکس: 47824943 06 39+ - 4828606 06 39+

پست الکترونیکی: adf@adfsalute.it

نشانی اینترنتی: http://www.adfsalute.it

انجمن معماری زیست شناسی

آدرس: Sede Legale ed amministrativa per invio documentazione: Via Cipro n. 30 25124 – Brescia

تلفن تماس: 51604667 06 39+

فکس: 51604667 06 39+

پست الکترونیکی: info@anab.it

نشانی اینترنتی: www.anab.it

انجمن ملی املاک و مستغلات

آدرس: Stradella Barone, 9- Terzo Piano 70125 BARI (BA)

تلفن تماس: 5640867 080 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: info@anapi.it

نشانی اینترنتی: www.anapi.net

 

انجمن ملی سازندگان ساختمان

آدرس: via Guattani, 16 00161 Roma (RM)

تلفن تماس: 845671 06 39+

فکس: 84567550 06 39+

پست الکترونیکی: info@ance.it

نشانی اینترنتی: www.ance.it

 

انجمن انرژی و محیط زیست

آدرس: Via Cristoforo Colombo 112 00147 Roma (RM)

تلفن تماس: 95948401 06 39+

فکس: 95948415 06 39+

پست الکترونیکی: info@ea.ancitel.it

نشانی اینترنتی: www.ea.ancitel.it

 

انجمن صنفی صنایع ملی

آدرس: Via A. Torlonia 15 00161 Roma (RM)

تلفن تماس: 44236926 06 39+

فکس: 44237930 06 39+

پست الکترونیکی: andil@laterizio.it

نشانی اینترنتی: www.laterizio.it

 

انجمن مربوط به هوای پاک

آدرس: Via Lanzone 31 20123 Milano (MI)

تلفن تماس: 89415126 02 39+

فکس: 58104378 02 39+

پست الکترونیکی: info@anit.it

نشانی اینترنتی: www.anit.it

info@anit.it

اتاق بازرگانی رم

آدرس: Viale dell'Oceano Indiano, 17-19, 00144 Roma RM, Italy

تلفن تماس: 520821 06 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it

نشانی اینترنتی: https://www.rm.camcom.it

کنفدراسیون شرکتهای مهم ایتالیایی

آدرس: Via Sistina, 23 - 00187 ROMA

تلفن تماس: 4740661 06 39+, 4747120 06 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: capit_roma@libero.it

postmaster@pec.capitpresidenza.it

نشانی اینترنتی: 

کنسولگری ایران در رم

آدرس: رم ، خیابان نومنتانا ، شماره 361 و 363

کد پستی: 

تلفن تماس: 86214478 06 39+ - 86328486 06 39+ - 86328493 06 39+ - 83660367 06 39+ - 87752032 06 39+ - 86391029 06 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: iranemb.rom@mfa.gov.ir

نشانی اینترنتی: http://rome.mfa.ir

کنفدراسیون انجمن های تخصصی

آدرس: Via Bertoloni 44, 00197 Roma

تلفن تماس: 

فکس: 

پست الکترونیکی: info@confassociazioni.eu

نشانی اینترنتی: www.confassociazioni.eu

 

www.confassociazioni.eu

اتاق بازرگانی میلان

آدرس: Via Meravigli, 9/b-20123 Milano

تلفن تماس: 85151 02 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: cciaa@pec.milomb.camcom.it

نشانی اینترنتی: https://www.milomb.camcom.it

اتاق بازرگانی تورین

آدرس: Via Carlo Alberto, 16 - 10123 Torino

تلفن تماس: 57161 011 39+

فکس: 5716516 011 39+

پست الکترونیکی: protocol@to.legalmail.camcom.it - sviluppo.competitivita@to.camcom.it

نشانی اینترنتی: https://www.to.camcom.it

اتاق بازرگانی فلورانس

آدرس: Piazza dei Giudici, 3, 50122 - Florence

تلفن تماس: 239211 055 39+

فکس: 2392190 055 39+

پست الکترونیکی: info@fi.camcom.it

نشانی اینترنتی: https://www.fi.camcom.gov.it

اتاق بازرگانی ناپل

آدرس: Via S. Aspreno, 2, 80133 Napoli NA

تلفن تماس: 7607712 081 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

نشانی اینترنتی: http://www.na.camcom.gov.it

اتاق بازرگانی بولونیا

آدرس: Piazza Mercanzia, 4 - 40125 Bologna

تلفن تماس: 6093111 051 39+

فکس: 6093451 051 39+

پست الکترونیکی: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

نشانی اینترنتی: https://www.bo.camcom.gov.it

کنفدراسیون صنایع کشاورزی

آدرس: Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma

تلفن تماس: 326871 06 39+ - 3202750 06 39+

فکس: 3204924 06 39+

پست الکترونیکی: segreteriapresidente@cia.it

نشانی اینترنتی: https://www.cia.it

کنفدراسیون بازرگانی، صنعت و صنایع دستی

آدرس: Via Vittor Pisani, 8, 20124 Milano (MI)

تلفن تماس: 1676353 0185 39+

فکس: 

پست الکترونیکی: direzione@coinar.it - segreteria@coinar.it

نشانی اینترنتی: http://coinar.it

تشکل توزیع کنندگان دارو

آدرس: Via Alessandro Torlonia, 15A Roma - Lazio - 00161 - Italia

تلفن تماس: 4870148 06 39+ - 48903067 06 39+

فکس: 47824943 06 39+ - 4828606 06 39+

پست الکترونیکی: adf@adfsalute.it

نشانی اینترنتی: http://www.adfsalute.it

اتاق بازرگانی لکا

آدرس: IndirizzoViale Gallipoli 39 - 73100 (Lecce)

تلفن تماس: 326841 08 39+

فکس: 32684260 08 39+ - 32684279 08 39+

پست الکترونیکی: cameradicommercio@le.camcom.it

نشانی اینترنتی: http://www.le.camcom.gov.it

اتاق بازرگانی ونتو

آدرس: Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venice (VE)

تلفن تماس: 2794250 041 39+

فکس: 2794253 041 39+

پست الکترونیکی: commercio@regione.veneto.it

نشانی اینترنتی: https://www.regione.veneto.it/web/guest/home