آسمانی شدن بزرگ مرد عرصه معدن جناب آقای مهندس محمود گوهرین را به خانواده محترم و کلیه دوستان و همکاران ایشان تسلیت می گوییم.

هیئت رئیسه اتاق ایران – ایتالیا خود را در این غم بزرگ شریک می داند.