بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و ایتالیا

بازارهای اصلی سهام اروپا  وایتالیا با انتظار بهبود شرایط داخلی درپرتو افزایش انتظار رونق اقتصادی حاصل از واکسیناسیون ضد Covid و راه اندازی مجدد  بازارها و از سوی دیگر جهش قیمت نفت خام و افزایش تولید صنعتی و تراز تجاری منطقه یورو ، پس از جهش فراتر از انتظار تولید ناخالص داخلی ژاپن ، روند مثبتی را تجربه می‌کنند. (12.7٪+) بهترین عکس العمل را بازار بورس لندن (1.3٪) و مادرید (1.2٪) ، پاریس (1.1٪) ،سپس میلان (0.9٪ +) و فرانکفورت (0.4 ( ثبت نمودند. در بازار سرمایه نیز بازهم تفاوت بین (اوراق قرضه) BTP 10 ساله و Bunds  (نرخ اسپرید) بار دیگر در  سطح90 واحد پایه با عملکرد 0.5 درصد است.  افزایش قیمت نفت (60.5 Wti دلار و برنت 63.2 دلار) باعث رشد Shell (%+ 2.4) ، Total (%+2) ، Eni +1.89)٪) و Bp (1+ ، 4٪) شد. همچنین نرخ ها سهامSprint of Saipem (%+ 4) و) Tenaris (%+ 4.14 ، مرتبط با فعالیت های نفتی. در Vivendi (%16/9) در پاریس رشد قابل توجهی را نشان داد.  در حالی که در زمینه بانکی ،) Barlays (%+4.66  صعود خوبی را نشان داد. در Piazza Affari Bper رشد (2٪+) ،  بانک یونی کردیت(1.7٪+) و  اینتسا رشد (1.45٪.+ (را ثبت کردند.