کاهش جمعیت جوانان در ایتالیا

آنسا: بنا بر گزارش تحلیلی کنفدراسیون تجارت ایتالیا Confcommercio در مورد اقتصاد و اشتغال در جنوب آمده است: از سال 1995 تا به امروز، جمعیت جوان ایتالیا با کاهش 1.4 میلیون نفری به کمتر از 10 میلیون نفر رسیده است. بیشترین کاهش جمعیت جوانان در مناطق جنوبی کشور گزارش شده است. در واقع، در حالی که در سایر مناطق سطح مطلق و همچنین سهم جوانان نسبت به هرم جمعیت سنی "کم و بیش ثابت است"، در جنوب "فروپاشی" مشاهده می‌شود، در مقایسه با 1995، در مناطق جنوبی بیش از 1 میلیون نفر از جوانان کاسته شده است .
این تجزیه و تحلیل همچنین کاهش درصد ثروت تولید شده در جنوب در مقایسه با کل ایتالیا بین سالهای 1995 تا 2020 را نشان داده است که از 24 درصد به 22 درصد رسیده است. سرانه تولید ناخالص داخلی "تقریباً نصف" تولید ناخالص داخلی شمال باقی مانده است، این شاخص در سال 2020 برابر با 18200 یورو در مقابل 34.300 یورو در شمال غرب و 32.900 یورو در شمال شرق ایتالیا بود.