رشد اقتصادی 5.9% ایتالیا

براساس گزارش اقتصادی OECD   در مورد کشور ایتالیا انتظار می رود اقتصاد تا نیمه اول سال 2022 به همان سطح 2019 برسد ، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 5.9.پیش بینی شده و بدهی عمومی در سال 2021 تقریباً به 160 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. ایتالیا تا زمانی که بهبود در بخش های اقتصادی و اشتغالش تحکیم نیافته است ، به حمایت مالی هدفمند OECD نیاز دارد.