موفقیت شرکت ایتالیایی در تولید انرژی پاک

موسسه فناوری spin-out در ماساچوست که سهامدار عمده آن شرکت نفت ایتالیا (انی) می‌باشد، توانسته است از طریق جوش مغناطیسی هسته ای انرژی کاملا پاک را تولید کند. این تحقیق که با عنوان برخورد صفر با تقلید از تولید انرژی در ستاره‌ها انجام شده، نمونه اولیه Cfs supermagneteمی‌باشد. CFS سیستم های جوشش مشترک ( (Commonwealth Fusion Systems می‌باشد که طی آن اولین آزمایش آهنربای جهان را با فنآوری HTS (ابررساناها با درجه حرارت زیاد) با موفقیت به انجام رساند.
فن آوری ابررسانایی محدودیت پلاسما را در فرایند همجوشی مغناطیسی تضمین می‌کند.
Mfa.ir