تائید 11.3 میلیارد یورو وام اتحادیه اروپا به ایتالیا

کمیسیون اتحادیه اروپا بر سال 2022 مبلغ 11.3 میلیارد یورو اعتبار در قالب برنامه React-Eu به ایتالیا تخصیص خواهد داد. این برنامه در قالب طرح نسل بعدی اتحادیه اروپا جهت کمک به اقتصاد کشورهای آسیب دیده از بحران کووید اختصاص داده می شود. ایتالیا تاکنون بودجه 178 میلیون یورویی را در این طرح دریافت کرده است. بودجه کلی این برنامه 13.5 میلیارد دلار به ایتالیا برای دو سال میباشد و بخش دوم در سال 2022 پرداخت می‌شود. به مناسبت هفته اروپا، بروکسل اعلام کرده است در مجموع در قالب طرح React Eu بودجه34.1 میلیارد یورو، معادل 86 درصد منابع موجود را برای سال 2021 جهت کشورهای عضو تأیید کرده است، در حال حاضر 3.5 میلیارد یورو از این بودجه پرداخت شده است. لازم به ذکر است این وام جدا از وام 209 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا تحت عنوان بازیابی اقتصادی می‌باشد که طی 5 سال پرداخت خواهد شد.
منبع : آنسا