عرض تسلیت

جناب آقای نظام‌مافی،

ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس

 

درگذشت اندوهبار مادر گرامی همسرتان را از طرف ریاست، دبیرکل و هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا تسلیت می‌گوییم.