جلسه انتخابات امروز کمیسیون پولی و بانکی لغو گردید

اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا،

تقاضاهای شرکت در جلسه انتخابات کمیسیون پولی و بانکی به حد نصاب نرسید و این جلسه لغو گردید.

متعاقبا اطلاعات در این سایت درج خواهد شد.