جلسه انتخابات کمیسیون صنایع لغو گردید

اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا،

جلسه نتخابات کمیسیون صنایع لغو گردید.

متعاقبا اطلاعات در این سایت درج خواهد شد.