تاخیر در برگزاری مجامع عمومی شش ماهه اول سال 1399

به اطلاع می‌رساند،

طبق مصوبه شماره 17/160 مورخ 1399/01/23 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ضرورت پرهیز از اجتماعات، برگزاری مجامع عمومی سالانه با سه ماه تاخیر و از تاریخ 1399/04/01 ملاک عمل ماده 17 اساسنامه خواهد بود.

111