انتخابات کنفدراسیون جوانان کارآفرین برتر و بانوان کارآفرین برتر در اجلاس سال 2020

PDF File 001

پیوست 001

پیوست 002

پیوست 003