عرض تسلیت

فقدان تاسف بار آزاد مرد عرصه صنعت، جناب آقای علی اصغر حاجی بابا را به خانواده آن مرحوم، جامعه صنعت ایران و دوستان و آشنایان ایشان تسلیت عرض می‌نماییم.

e244b334-0f46-4daf-a2a4-e5f5cf3b2b95