عرض تسلیت بابت درگذشت جناب آقای اصغری قاجار

با تاسف بسیار درگذشت جناب آقای اصغری قاجار از اعضای پیشین هیات نمایندگان، رئیس كمیسیون گردشگری دوره قبل اتاق ایران و عضو هیات رئیسه اتاق مشترك ایران و گرجستان را خدمت خانواده محترم آن مرحوم و جامعه اتاق‌های مشترک تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان آرامش و بردباری آرزومندیم.

هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا