تسلیت بابت درگذشت آقای لوون آهارونیان از بنیانگذاران اصلی اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان

ضایعه درگذشت آقای لوون آهارونیان ریاست محترم شرکت حمل و نقل بین المللی و خدمات مسافرتی ستی و از بنیانگذاران اصلی اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان و از اعضا ارزشمند اتاق ایران ایتالیا و فعال صنعت گردشگری را به خانواده و آشنایان ایشان تسلیت می گوییم

اتاق ایران ایتالیا