عرض تسلیت به جناب آقاي نظام مافی

جناب آقای شریف نظام مافی

ریاست اتاق مشترک ایران و سوییس

 

مصیبت فقدان مادر گرامی همسر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان از درگاه خداوند شکیبایی آرزومندیم.