بخشنامه بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص نحوه تامین ارز بابت واردات

296346 1

 

296346 2