لغو نشست تجاری ایران و اروپا

برگزاری نشست امروز دوشنبه 24 آذر (نشست تجاری ایران و اروپا) به تعویق افتاد.