عرض تسلیت به سرکار خانم انصافجو (سرپرست داخلی اتاق ایران و ایتالیا)

همكار خوب و مهربانمان

سركار خانم انصاف‌جو

درگذشت پدرمهربانتان را به شما، مادر گراميتان و خانواده ارجمندتان صميمانه تسلیت می‌گوییم. برایتان آرامش و بردباری آرزو می‌نماییم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

رييس هيات مديره، هيات مديره، دبيركل و همكارانتان در اتاق ايران و ايتاليا