عرض تسلیت به جناب آقای مهندس هاشم ساعدی

جناب آقای مهندس هاشم ساعدی
مشاور محترم ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

غم از دست دادن پدر چه سنگین و تحمل ناپذیر است. از خداوند برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

رئیس و هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا