کمیسیون گردشگری

About This Commission

TPL_HI_MENU_COMMISSION_BULLETIN_NIM

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-مردادماه 1399

Agosto 12 2020

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 6 مرداد ماه راس ساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر 1399

Luglio 7 2020

سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 تیر ماه و درساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-خرداد 1399

Giugno 3 2020

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 29 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 وبا حضور اعضا این کمیسیون، آقایان...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-اردیبهشت 1399

Aprile 26 2020

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 و با حضور اعضا این...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Agosto 13 2019

  سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم مرداد ماه راس ساعت 15با حضور ریاست اتاق و ناظر کمیسیون...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 19 2019

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Maggio 1 2019

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اسفند ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Febbraio 27 2019

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم اسفند ماه سال جاری راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری بهمن ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Febbraio 2 2019

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم بهمن ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری دی ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Gennaio 1 2019

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم دی ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آذرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Novembre 28 2018

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هفتم آذر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آبان‌ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Novembre 3 2018

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، دوم آبان ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Gennaio 29 2018

دهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-ششم دی ماه 1396

Dicembre 30 2017

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم دی ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا هشتم آذر ماه نود و شش

Dicembre 9 2017

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم آذر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان علیرضا ناظم‌الرعایایی،...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Ottobre 30 2017

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال جاری و با حضور جناب آقای مهندس پورفلاح "ریاست...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا پنجم مهرماه ۱۳۹۶

Ottobre 8 2017

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم مهرماه سال جاری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان علیرضا ناظم‌الرعایا، محمد...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 08/06/96

Settembre 18 2017

پنجمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

Luglio 26 2017

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با حضور ریاست...
Continue
صورتجلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مورخ 19/04/96

Luglio 29 2017

جلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا روز دوشنبه مورخ 19/04/96 در محل اتاق...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96

Luglio 16 2017

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96 سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 14/04/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
Continue
صورتجلسه مورخ 1396/2/6

Maggio 6 2017

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 1396/2/6 اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 06/02/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
Continue
صورت جلسه مورخ 1396/2/6

Maggio 6 2017

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 03/02/1396      پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت،...
Continue
صورت جلسه مورخ 01/10/95

Gennaio 29 2017

هفتمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 01/10/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue
صورت جلسه مورخ 03/09/95

Dicembre 18 2016

ششمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 03/09/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue